ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 24ไร่ ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตร จำนวน 8 ไร่ 3 งาน และได้จัดสรรออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ เลี้ยงปลาจำนวน 1 ไร่ เลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ไร่ พืชผักสวนครัวจำนวน 1 ไร่ และทำนาจำนวน 4 ไร่ รวมที่นากับของเครือข่ายชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีก 40 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทำนานั้นได้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นข้าว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย
03/04/2558 13:58
825